1391/9/27 دوشنبه معرفی همکاران it
نام نام خانوادگی شماره اتاق تلفن تماس(داخلی) پست الکترونیکی پست سازمانی سمت شرح وظایف
حسین نسائیان فناوری اطلاعات 55250708 رئیس اداره فناوری اطلاعات و امور رایانه
بيشتر