1391/8/21 یکشنبه
نام نام خانوادگی شماره اتاق تلفن تماس پست الکترونیکی پست سازمانی سمت شرح وظایف
هادی محمدیان دفتر ریاست داخلی
301
مستقیم:0515525709
 
      انجام امور تلفنی رئیس مرکز
2-     مرتب نمودن نامه هایی که باید رئیس مرکز باید مطالعه ، ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به واحدهای مربوط
3-    تماس با مراجعین ، کارکنان و روسای سایر ادارات و مراکز
4-    تنظیم اوقات کمیسیون هایی که در دفتر رئیس مرکز تشکیل می شود .
5-    تند نویسی مطالب و گزارش های دیکته شده
6-     تقسیم کار و نظارت بر تدوین گزارشها و جدولهای مختلف
7-    نظارت و اقدام در بایگانی سوابق مدارک و حفظ و حراست آنها
8-    نظارت بر نحوه دریافت و ارسال مکاتبات و مراسلات اداری
9-     تحویل گرفتن نامه ها ، مدارک و احکام محرمانه و فوری و ارائه آن به ریاست مرکز و حفظ و نگهداری سوابق مربوط با رعایت مقررات
10-   انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مستقیم بر حسب مورد
بيشتر