1391/9/27 دوشنبه معرفی همکاران کتابخانه
نام نام خانوادگی شماره اتاق تلفن تماس(داخلی) پست الکترونیکی پست سازمانی سمت شرح وظایف
زهرا جعفری کتابخانه داخلی 215
مستقیم:05155250721
بی بی اکرم علیزاده مقدم کتابخانه داخلی 215
مستقیم:05155250721
بيشتر