كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دسترسی سریع
چهارشنبه 23 مهر 1393 رشته های تحصیلی مرکز  
مدیرگروه
مقطع
گرایش
رشته تحصیلی
ردیف
دکتر علوی زاده
کارشناسی ارشد
اقتصاد فضا
جغرافیا
1
کارشناسی
ژئومورفولوژی
کارشناسی
اقلیم شناسی
ظهریبان
کارشناسی
مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
علوم تربیتی
2
کارشناسی
پیش دبستانی و دبستانی
عباسی
کارشناسی
-
روان شناسی
3
دکتر حسین نژاد
کارشناسی
پژوهشگری
علوم اجتماعی
4
کارشناسی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
دکتر خاتمی پور
کارشناسی
-
ادبیات فارسی
5
ایمانیان
کارشناسی
-
زبان وادبیات انگلیسی
6
کارشناسی
-
مترجمی زبان انگلیسی
7
عربشاهی
کارشناسی
دولتی
مدیریت
8
کارشناسی
بازرگانی
کارشناسی
جهانگردی
اعمی
کارشناسی
-
حسابداری
9
اعمی
کارشناسی
اقتصاد نظری
علوم اقتصادی
10
فدوی
کارشناسی
-
حقوق
11
دکتر رمضانپور
کارشناسی
فلسفه و کلام اسلامی
الهیات
12
کارشناسی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مهندس یاوری
کارشناسی
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
13
کارشناسی
-
مهندسی فناوری اطلاعات
14
کارشناسی
-
علوم کامپیوتر
15
مهندس گلمکانی
کارشناسی
-
مهندسی صنایع
16
کارشناسی
-
مهندسی مدیریت اجرائی
17
دکتر ولی زاده
کارشناسی
اقتصاد کشاورزی
مهندسی کشاورزی
18
کارشناسی
مدیریت و آبادانی روستا
کارشناسی
ترویج کشاورزی
کارشناسی
آبیاری
کارشناسی
آب وخاک
حاجی نژاد
کارشناسی
-
ریاضی کاربردی
19
کارشناسی
-
آمار و کاربرد
20
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر