كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
همایش جهاد تبیین ، چیستی ،فرصت ها ، راهبردها و راهکارها
زمان: شنبه 1 بهمن 1401
مكان: دانشگاه رازی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر